Ungdoms- & Idrætsforeningen Olympia
 

Besøg vores nye fælles hjemmeside:

Klik for at komme til nye hjemmeside
Ungdoms- og Idrætsforeningen Olympia » Foreningen » Forretningsorden for udvalg

Forretningsorden for OLYMPIA’s idrætssudvalg

1. Formål
Udvalgene har til formål at varetage den daglige afvikling af OLYMPIA’s idrætsaktiviteter.

2. Udvalgets sammensætning
Udvalget bestemmer selv sin sammensætning, dog mindst 2-3 personer. Se dog pkt 7 & 8.

3. Konstituering
Udvalget konstituerer sig selv med mindst en formand og en bestyrelses- kontaktperson. Der kan være sammenfald mellem de to poster.
Formanden skal være myndig.

4. Udvalgsmøder
Udvalget fastsætter selv terminer og indhold for møder. Er der behov indkaldes til møde med bestyrelsen.

5. Udvalgets kompetencer
Udvalget har kompetence til
- afvikling af daglige idrætsaktiviteter.
- tilmelding til turneringer
- planlægning og afvikling/deltagelse i stævner.
- ansættelse af frivillige ulønnede trænere.
- indkøb af sportsrekvisitter for max 1.000 kr/år
- afholdelse af sociale arrangementer for medlemmer i henhold til bestyrelsens forskrifter herfor. (se bilag note 2)
- Fastsættelse af træningstider i samarbejde med øvrige udvalg.
- Uddanne trænere og ledere (se bilag note 3)
Efter forudgående godkendelse i bestyrelsen endvidere:
- ansættelse af lønnede trænere.
- indkøb af sportsrekvisitter for over 1.000 kr.
- tilmelding til stævner/mesterskaber ( se bilag note 1 )
- indkøb af spillertøj/dragter.
- Fastsættelse af kontingent
- Indgå klub-/hold-samarbejder med andre foreninger

6. Udvalgets pligter – generelt:
Udvalget har til pligt at
- Udarbejde et årligt budget
- registrere samtlige sportsudøvere, ledere og trænere
- holde bestyrelsen løbende orienteret
- orientere trænere & ledere om Olympia’s regelsæt
- tilbyde frivillige trænere og ledere uddannelse
- aftale åbningstider i cafeen i forbindelse med kampe/stævner med Multihuset i fornødent omfang

7. Udvalgets pligter – fodbold:
Fodboldafdelingen består pt af både et ASV- og et seniorfodboldudvalg. Disse 2 udvalg skal i samarbejde:
- sørge for klargøring/vinterklargøring af baner, mål m.m. Bestilling af net/mål i samarbejde med bestyrelsen ( ansøgn. kommunen i marts måned)
- sørge for/arrangere opkridtning af baner.
- aftale/booke omklædningsrum/hal/bander m.m. med Multihuset

8. Udvalgets pligter – badminton:
Badmintondelingen består pt af et udvalg, der dækker ungdom, senior, veteran og 60+. Sammensætningen af udvalget forsøges sammensat, så det dækker alle årgange. Udover allerede nævnte kompetencer/pligter skal/bør udvalget:
- ansøge om stævner i det omfang det er muligt
- sørge for at der er ryddet op i hallen efter træning/kampe/stævner.
- forsøge at tilrette hjemmekampe senior/ungdom, så kampe spilles i forlængelse af hinanden.

9. Kontingentpolitik.
Som udgangspunkt er udvalgsformanden kontingentfri, øvrige udvalgsmedlemmer betaler kontingent. Se i øvrigt Olympias kontingentpolitik.

10. Øvrigt.
Udvalget eller dets medlemmer kan ikke overfor 3. part tegne bindende aftaler eller indgå økonomiske forpligtelser på vegne af OLYMPIA.


Bilag til forretningsorden

Note 1.

Udvalget kan tilmelde ungdomsdeltagere til stævner/mesterskaber i det omfang udvalget finder det nødvendigt og efter accept fra bestyrelsen. Olympia afholder normalt spillerudgiften til deltagelse i mesterskaber hvor spilleren har kvalificeret sig. Ved deltagelse i weekendstævner, firmastævner og lignende aftales individuelt med bestyrelsen.
Udvalget er forpligtiget til at udarbejde deltagerliste til kassereren således der kan opkræves betaling hos deltagerne idet den fulde regning normalt tilgår foreningen.

Note 2.
Udvalget kan beværte deltagerne ved afholdelse af opstarts-, standerhejsnings-, afslutnings-, jule- og lignende arrangementer. Der kan serveres mindre måltider med tilhørende drikkevarer. Ønskes beværtning ’uden for huset’ forelægges det bestyrelsen til godkendelse.

Note 3.
Udvalget kan tilmelde trænere/ledere til kurser der afholdes af hovedorganisationerne. Olympia betaler kursusafgiften som senere refunderes af kommunen. Bestyrelsen orienteres om tilmeldinger.
Der udbetales kørselsgodtgørelse efter kommunens refusionstakster.
Deltagelse i andre typer kurser forelægges bestyrelsen til godkendelse.
Revideret april 2012
Ungdoms og Idrætsforeningen Olympia | Langerimsvej 7-9, Øster Hurup | 9560 Hadsund | cvr 88756851 |olympia@olympia1938.dk